PROJEKTY UE

 Firma „CJ Blok”  Fabryka Elementów Budowlanych Sp. z o.o.
realizuje projekt pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w firmie „CJ Blok” Fabryka Elementów Budowlanych Sp. z o.o. poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnych pustaków perlitokeramzytowych” nr RPPK.01.04.01-18-1213/16-00
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
(Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,
Typ projektu: 1 Rozwój MŚP)”
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Celem realizowanego projektu nr RPPK.01.04.01-18-1213/16-00 jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w spółce CJ Blok poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnych pustaków prelitokeramzytowych, które będą wykorzystywane do budowy kominów i ścian w budownictwie zorientowanym na redukcję strat ciepła oraz zużycia energii. Innowacyjne pustaki perlitokeramzytowe, ze względu na unikalne parametry techniczne, stanowią nowość na europejskim rynku systemów kominowych i elementów ściennych. Niespotykane dotąd cechy i właściwości wyrobów perlitokeramzytowych determinują ich stosowanie w obszarze proekologicznego budownictwa obiektów energooszczędnych.
Projekt jest realizowany na terenie województwa podkarpackiego w zakładzie produkcyjnym Fabryki Elementów Budowlanych „CJ Blok” Sp. z o.o., usytuowanym w miejscowości Rudna Mała k/ Rzeszowa nr 42 A w gminie Głogów Małopolski, kod pocztowy 36-060.

W ramach realizowanego projektu zostanie zakupiona kompletna linia technologiczna do produkcji innowacyjnych pustaków perlitokeramzytowych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje 4 zadania:

 1. Zakup wyposażenia betoniarni
 2. Zakup maszyny wibroprasującej wraz z wyposażeniem dodatkowym
 3. Zakup pozostałych urządzeń linii technologicznej
 4. Zakup blatów produkcyjnych

W wyniku realizacji projektu spółka CJ Blok:

 • wdroży wyniki prac B+R w zakresie produkcji innowacyjnych wyrobów perlitokeramzytowych;
 • wprowadzi do oferty handlowej 4 innowacyjne pustaki, w tym: 3 kominowe i 1 ścienny
 • zwiększy zatrudnienie o 5 etatów

Wartość ogółem projektu:  12 167 677,41 PLN
Wydatki kwalifikowalne:    9 892 420,65 PLN
Wkład UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 440 831,34 PLN

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/2017
z dnia 30.06.2017 r.

Zakup urządzeń linii technologicznej do produkcji pustaków perlitokeramzytowych (zadanie nr 3) w ramach projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w firmie „CJ Blok” Fabryka Elementów Budowlanych Sp. z o.o. poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnych pustaków perlitokeramzytowych” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-1213/16, CJ Blok Sp. z o.o.), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: 1 Rozwój MŚP.

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2017

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Oferta dostawcy Formularz ofertowy

Zmiana treści ogłoszenie „Zapytanie ofertowe nr 1/06/2017”

W dniu 01.07.2017 r. wprowadzono następujące zmiany w treści załączników dołączonych do niniejszego ogłoszenia:

 1. W treści załącznika pn."Zapytanie ofertowe nr 1/06/2017 (zadanie nr 3)" zmieniono w pkt. III.1. zdaniu pierwszym treść nieprawidłową: "zadanie nr 1" na treść poprawną: "zadanie nr 3". Dodano poprawiony załącznik pn." ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/2017 (zadanie nr 3) poprawiony 01.07.2017"
 2. W treści załącznika pn."Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia" zmieniono tytuł tego załącznika z treści nieprawidłowej: "Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 3/06/2017" na treść poprawną: "Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 1/06/2017".

Pozostała treść ogłoszenia i załączników do niego pozostają bez zmian

Informacja o wyborze oferty do zapytania nr 1/06/2017

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2017
 z dnia 05.07.2017 r.

Zakup maszyny wibroprasującej wraz z wyposażeniem dodatkowym do produkcji pustaków perlitokeramzytowych (zadanie nr 2) w ramach projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w firmie „CJ Blok” Fabryka Elementów Budowlanych Sp. z o.o. poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnych pustaków perlitokeramzytowych” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-1213/16, CJ Blok Sp. z o.o.), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: 1 Rozwój MŚP.

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2017

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Oferta dostawcy Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 7 - Wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 

Informacja o wyborze oferty do zapytania nr 1/07/2017

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/07/2017
 z dnia 14.07.2017 r.

Zakup wyposażenia betoniarni (zadanie nr 1) w ramach projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w firmie „CJ Blok” Fabryka Elementów Budowlanych Sp. z o.o. poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnych pustaków perlitokeramzytowych” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-1213/16, CJ Blok Sp. z o.o.), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: 1 Rozwój MŚP.

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/07/2017

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Oferta dostawcy Formularz ofertowy

Informacja o wyborze oferty do zapytania nr 2/07/2017

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2017
z dnia 10.08.2017 r.

Zakup stalowych blatów produkcyjnych do produkcji pustaków perlitokeramzytowych (zadanie nr 4) w ramach projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w firmie „CJ Blok” Fabryka Elementów Budowlanych Sp. z o.o. poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnych pustaków perlitokeramzytowych” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-1213/16, CJ Blok Sp. z o.o.), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” (Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: 1 Rozwój MŚP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2017

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Oferta dostawcy Formularz ofertowy
 2. Rysunek techniczny blatu produkcyjnego

Informacja o wyborze oferty do zapytania nr 1/08/2017

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2017
z dnia 17.10.2017 r.

Montaż urządzeń linii technologicznej do produkcji pustaków perlitokeramzytowych (zadanie nr 3) w ramach projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w firmie „CJ Blok” Fabryka Elementów Budowlanych Sp. z o.o. poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnych pustaków perlitokeramzytowych” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-1213/16, CJ Blok Sp. z o.o.), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” (Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: 1 Rozwój MŚP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2017

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Oferta wykonawcy Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami dostawcami
 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie  o nieistnieniu konfliktu interesów
 4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy
 5. Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna
 6. Załącznik nr 6 - Wzór umowy na montaż
 7. Załącznik nr 7 - Wzór deklaracji producenta urządzeń

Informacja o wyborze oferty do zapytania nr 1/10/2017